Dear Class Observer!
With this letter Department of Student Recruitment and Admission would like to inform you that you are allowed to observe no more than 3 (three) classes in semester!
Thank you very much for your interest in KIMEP University! 

Құрметті талапкер!
Осы хат арқылы студенттерді қабылдау және тіркеу бөлімі сізді семестрде сізге 3-тен артық емес сабаққа қатысуға рұсат етілетіндігі туралы хабарлайды.
Біздің Университетімізге танытқан қызығушылығыңыз үшін алғыс айтамыз! 

Уважаемый Абитуриент!
Настоящим письмом Отдел по набору и зачислению студентов информирует Вас о том, что Вы можете посетить не более 3 (трех) занятий в семестре!
Благодарим Вас за проявленный интерес к нашему Университету! 

Tегі/ Фамилия/ Last Name:

Аты/ Имя/ First Name:

Қызықтыратын бағдарлама/
Интересующая программа/

Program of interest:

BFIN

Электрондық адресі/ электронный адрес/ E-mail:

ұялы телефон нөмірі/ Мобильный телефон/ Cell phone #

Қай сабаққа қатысқыңыз келеді?/
Какое занятие вы хотели бы посетить?/

Which class would you like to attend?

No courses available to attend.